St. Dorpsmonument

De kerk van Minnertsga met zijn omvangrijke en grote toren is in de wijde omtrek al van verre te zien. De dorpelingen zijn trots op dat prachtige beeldbepalend gebouw dat een best wel als dorpsmonument mag worden aangemerkt. Het is een sieraad en het hart van het dorp.

Zo’n groot gebouw heeft onderhoud nodig en dat kost geld. De kerk is eigendom van de

Meinardskerk

kerkgemeenschap, maar de toren is door de gemeente Het Bildt op 30 september 2003 in eigendom overgedragen aan de Stichting Kerktoren Minnertsga.

Voor het onderhoud van ons dorpsmonument is een stichting in het leven geroepen met de bedoeling samen met de dorpsbewoners en ‘Minnertsgeasters om útens’en anderen een fonds te vormen voor het behoud van de Meinardskerk. De stichting is niet verantwoordelijk voor de kerk als zodanig, nee . . . de PKN kerkgemeenschap blijft eigenaar van de kerk.  Daarom zijn in het bestuur van de stichting niet alleen dorpsbewoners opgenomen die lid zijn van de PKN gemeente, maar juist ook niet-leden. Tevens is Plaatselijk Belang in de stichting vertegenwoordigd en tenslotte natuurlijk ook een vertegenwoordiging van de PKN gemeente.

Zicht op het koor

Doelstelling

Middels donateurs en sponsoren een financiële buffer te vormen waarmee in de toekomst een bijdrage kan worden geleverd in het onderhoud van het kerkgebouw, te weten buiten- en binnenzijde van het kerkgebouw, en de ringmuur met hekwerk van het kerkhof, dit geheel met uitzondering van de toren.  De toren is, net als zoveel andere torens van kerkgebouwen in Friesland, eigendom van de gemeente. De stichting is opgericht in februari 2008.

Help ons voor het behoud?

Het kan zijn dat, wij als bestuur van de stichting, via deze website uw belangstelling hebben gewekt en ziet u ook net zoals ons de noodzaak er van in om dit prachtige gebouw in goede staat van onderhoud te houden.  U kunt ons daarbij helpen door donateur te worden van de Stichting Dorpsmonument Meinardskerk. U kunt ook donateur worden voor € 15 per jaar. Daarmee ondersteund u het behoud van ons dorpsmonument de Meinardskerk.  Natuurlijk zijn éénmalige giften en schenkingen uiteraard ook welkom.

Om u aan te melden als donateur of voor een reactie dan kunt u een email sturen naar: meinardskerk@gmail.com

Consistorie

Bestuur

  •  drs. J.C.H. Aalders, voorzitter
  • T. de Schiffart-Krol, secretaris
  • D.S. Hemstra, penningmeester
  • N.H. Zonderland, vertegenwoordiger namens Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga
  • S. Mulder, vertegenwoordiger namens de Kerkrentmeesters Meinardskerk

Gegevens

  • Kamer van Koophandel: 01128133
  • Bankrekeningnummer: 10.49.56.984
  • Correspondentieadres: De Finne 19, 9047 KS MINNERTSGA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.