Doarpsagenda

9 – okt.Doarps teatsen13.00 uurKaatsveld
29 – okt.MFA DoarpsfinneInformatieavond nieuwe bewoners
28 – okt.It Keallepoatkafee15.30 – 18.30 uurMFA Doarpsfinne
28 – okt.Expositie Tsjerkebrân 194713.00 – 21.00 uurMeinardskerk
29 – okt.Expositie Tsjerkebrân 194710.00 – 17.00 uurMeinardskerk
30 – okt.Expositie Tsjerkebrân 194713.00 – 17.00 uurMeinardskerk
4 – nov.KV Minnertsga20.00 uurLeden/vrijwilligers en sponsor feest in MFA
13 – nov. TV DE Fjouwere13.00 uurTennistoernooi
18 – nov. MFA De DoarpsfinneEcht Wier! Fan Jmteaterwurk
25 – nov.It Keallepoatkafee15.30 – 18.30 uurMFA Doarpsfinne
16 – dec.It Keallepaotkafee15.30 – 18.30 uurMFA Doarpsfinne
31 – dec. MFA De Doarpsfinne Oudejaarsborrel